June 20, 2013

Vay, vay, vay

Kristi Rendahl
 
Armenians are quick to tell you what a rich language they have, and with good cause. Those 39 letters (or 36, depending on who’s reading this) (*) have a history. There’s a reason why my friends at Manana Youth Center are raising money to create an animated film series of the Armenian alphabet. It’s rich, and it’s relevant.
There are a few Armenian expressions that stand out from the rest for me. Words that are the only appropriate way to convey something, whether I’m speaking with an Armenian or an American or a Liberian. “You’re speaking from a warm place,” I’ll say in English, explaining that it’s an Armenian expression for someone who is in a convenient position to have a given attitude or belief.

June 18, 2013

ARS Eastern USA Announces Essay Contest Winners

More than 120 students from Armenian schools across the East Coast participated in the Armenian Relief Society (ARS) Eastern USA’s annual essay contest this year, which addressed the question, “If you could go back in time, which historic Armenian figure would you want to meet, and why?” The full results are below.

June 04, 2013

Ֆիլատելֆիայի «Հայկազեան» ազգային վարժարանի ամավերջի հանդէսը

ՆԱՅԻՐԻ ԱՂԱՃԱՆԵԱՆ-ՊԱԼԱՆԵԱՆ
 
Մայիս 19, 2013ը եզակի օր մըն էր Ֆիլատելֆիայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ ընտանիքին համար, որ հաւաքուած էր վայելելու «Հայկազեան» ազգային վարժարանի ամավերջի հանդէսը։ Ան մեծ սիրով պատրաստուած ու նուիրուած էր հայ մօր։