February 21, 2012

A CD of Seven Songs and Seven Stories Told in Western Armenian

Եւ երկինքէն եօթը խնձոր ինկաւ... This is the title of a CD with seven Armenian stories (told in Western Armenian) for children between the ages of 5 to 12. Each story has a song and inside the package there’s also a booklet, where you can find the song lyrics and the story characters in black and white, so the child could color them.
The CD was released in December 2011 in Aleppo, Syria.
"Azad-Hye" interviewed Nanor Mikayelian, one of the persons behind the project (and the singer of the seven songs):


February 08, 2012

Սփիւռքահայ ուսուցիչներու վերապատրաստում

2012 թուականին Հայաստանի կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնը կը շարունակէ արտասահմանեան երկիրներու մէջ գործող հայկական կրթական օճախներու մէջ դասաւանդող հայագիտական առարկաներու ուսուցիչներուն, տնօրէններուն, ուսումնական մասի տեսուչներուն վերապատրաստման ծրագիրը: